نویسنده = سیده لیلا فنایی
تحلیلی از زندگی تاشی خاتون از واقفان احمدبن موسی(ع)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 63-77

نجمه حیدری؛ سیده لیلا فنایی