نویسنده = مهران مرادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل وزنی ارزیابی مسجد طراز انقلاب با رویکرد فازی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 180-195

حامد معزّی؛ مهران مرادی؛ افشین امیری