شماره پنجم (بهار 1398) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی منتشر شد.

به اطلاع پژوهشگران و علاقه مندان می رساند شماره پنجم (بهار 1398) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی منتشر شد.