نویسنده = سمیه سلیمانی
محورها و مؤلفه های قرآن کریم در خصوص زندگی اجتماعی

دوره 02، شماره 7، آذر 1398، صفحه 33-58

سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی


نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

دوره 02، شماره 5، خرداد 1398، صفحه 37-53

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی