کلیدواژه‌ها = معماری
بازشناسی کتیبه‌های یک بنای صفوی در شیراز؛ نمونه موردی: مدرسه خان

دوره 02، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 123-143

محمدرضا احمدی؛ فاطمه هوایی


مطالعه‌ی توصیفی معماری آرامگاه‌های عصر تیموری

دوره 02، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 116-136

الهه ابراهیمی