کلیدواژه‌ها = آموزه‌های قرآنی
نقش یاد خدا در بهبودی بیماری کرونا و دیگر بیماری‌ها

دوره 3، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 29-43

مرتضی رحیمی؛ سمانه بذرافکن