ضوابط و موانع تکفیر از نگاه اهل سنت

دوره 2، شماره 7، آذر 1398، صفحه 115-144

ناصر مریوانی


مطالعه‌ی توصیفی معماری آرامگاه‌های عصر تیموری

دوره 2، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 116-136

الهه ابراهیمی


بازشناسی کتیبه‌های یک بنای صفوی در شیراز؛ نمونه موردی: مدرسه خان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 123-143

محمدرضا احمدی؛ فاطمه هوایی