نویسنده = علی شیروانی شیری
نقش تربیتی و هدایت‌گری روحانیت در نظارت اجتماعی، ارتقاء فرهنگ دینی، تبیین مصالح و مفاسد اجتماعی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1399، صفحه 7-30

اباذر کافی موسوی؛ مریم رضازاده؛ علی شیروانی شیری


معناشناسی مفهوم "رضا" در قرآن و روایات و استخراج دلالت‌های تربیتی آن

دوره 2، شماره 7، آذر 1398، صفحه 7-32

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری؛ محدثه رمضانی