کلیدواژه‌ها = قرآن مجید
معناشناسی مفهوم "رضا" در قرآن و روایات و استخراج دلالت‌های تربیتی آن

دوره 2، شماره 7، آذر 1398، صفحه 7-32

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری؛ محدثه رمضانی