کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
کندوکاوی ‌در شاخصه‌های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 35-49

امیر رضا قانع؛ الهه قانع؛ عبدالرضا اصغری