نقش تربیتی و هدایت‌گری روحانیت در نظارت اجتماعی، ارتقاء فرهنگ دینی، تبیین مصالح و مفاسد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان

2 طلبه سطح سه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(عج) کرمانشاه،

3 استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

روحانیت در طول تاریخ جایگاه و نقش بسیار مهم و ویژه‌ای در تربیت دینی و ارزشی و حتی سوادآموزی داشته است و همواره نسبت به نظام دینی و ارزشی و تبیین مصالح و مبارزه با مفاسد اجتماعی در صف اول مجاهدت و تلاش علمی و عملی بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تربیتی روحانیت در نظارت اجتماعی، ارتقاء فرهنگ دینی، تبیین مصالح و مفاسد اجتماعی است. در پژوهش حاضر از روش بررسی اسنادی در جمع‌آوری اطلاعات و از روش توصیفی_تحلیلی در تحلیل اطلاعات استفاده شده است. این مقاله ضمن ریشه‌یابی عوامل فساد، راهکارهای مؤثری در کاهش مفاسد اجتماعی ارائه می‌دهد و محور اصلی بحث را بر اهمیت و نحوه اثرگذاری روحانیان و حوزویان قرار داده است. شناخت صحیح ریشه‌های فساد و بررسی ابعاد مختلف و گستره اثرگذاری آن، بهترین راه مقابله با این پدیده خطرناک است. تقویت تقوا و خودکنترلی و همچنین تقویت نظارت اجتماعی دو راه مؤثر برای کنترل و کاهش مفاسد اجتماعی است که در این زمینه از استعدادهای حوزه و روحانیان به خوبی می‌توان بهره گرفت تا با هدایت و دستگیری معنوی و تقویت بنیه فرهنگی و اخلاقی، برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب، نقش مؤثر خود را ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها