پرسش‌های متداول

جهت درخواست چاپ مقاله خود در فصلنامه علمی تخصصی رهیافت فرهنگ دینی اولین گام کدام است؟

با تشکر از شما جهت انتخاب این نشریه برای چاپ مقاله خود. برای اولین گام می بایست به عنوان یک کاربر در سایت فصلنامه ثبت نام کنید و از طریق همین سایت نشریه مقاله خود را بارگذاری وارسال بفرمایید.