وظیفه ی والدین در تربیت جنسی فرزندان در منزل از نگاه قرآن

نویسنده

دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و سطح 4 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه، مدرس حوزه و دانشگاه؛ پست الکترونیکی: sarasulhoseyni@gmail.com

چکیده

طرح مسائل جنسی بهخصوص با ورود مباحث جدید و ضرورت برخورد صحیح و اسلامی، مارا برآن داشت­که به این موضوع مهم و مبتلابه، تحت عنوان مسائل­جنسی بایدها و نبایدها که بایدهای­آن مربوط به مسائل­اخلاقی و استفاده صحیح از این موهبت الهی در وجود انسان و نبایدها، مربوط به مسائل غیر شرعی و غیر اخلاقی­که امروزه گریبان­گیر بسیاری از خانواده ها و فرزندان شان شده است، پیرامون آن دقت و مطالعه بیشتر انجام دهیم، با مراجعه به منابع مختلف موضوعات آن را مورد کنکاش قرار داده تا گامی در جهت کمک به خانواده ها برداشته شود. لذا در این تحقیق مسائل جدید مطرح شده و در پاسخگویی به این گونه مسائل مهم با کمک آیات قرآن و مراجعه به تفاسیر امر ضروری است. که با استفاده از منابع کتابخانه ای نرم افزاری و با روش تحلیلی توصیفی به بیان وظیفه پدر و مادر در تربیت جنسی فرزندان پرداخته و آیات در این مورد را مورد کنکاش قرار داده ایم. 

کلیدواژه‌ها