شناخت شخصیت حضرت احمد بن موسی(ع) در ایران

نویسنده

ابواب جمعی اداره آموزش و پرورش ، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، گروه علوم تربیتی،ایران. پست الکترونیکی: Seidnoor14@gmail.com

چکیده

سابقه و هدف: این مقاله باهدف اهمیت و محوریت شناخت شخصیت حضرت احمد بن موسی(ع) نگاشته شده است. بی‌تردید زیارت امامزادگان هرگاه از سر معرفت و با بصیرت و آگاهی باشد به‌مثابه تجدید پیمان با اهل‌بیت(ع) است که این‌چنین عهد و پیمانی در شناخت اهداف و رسالت ائمه اطهار و گسترش تشیع نقش مهمی دارد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج  به پیشنهاد‌ها کاربردی پرداخته‌شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه‌ای است. بدین‌صورت که از منابع کتابخانه‌ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و آموخته‌های محقق استفاده‌شده است.
یافته‌ها: ازنظر این پژوهش زیارت در میان شیعیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان از طریق زیارت، طلب قرب به خداوند را درخواست نمود و با استعانت از اهل‌بیت(ع)، امامزادگان(ع) و بزرگان به این مطلوب نائل شد. زیارت دارای دو رکن اساسی است، یکی از آن‌ها اثبات شخصیّت معنوی مزور بدون در نظر گرفتن انتسابات نسبی‌اش و دومی صحّت انتساب آن شخصیّت به مرقد مطهّر اوست. سومیّن حرم (بعد از حرم امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) ) از جهت اهمیّت در ایران امامزاده شاه‌چراغ شیراز است که موردتوجه خیل مشتاقان آل الله گردیده است از همین روی بسیاری به دنبال شناخت ابعاد شخصیّتی و معرفتی احمد بن موسی(ع) هستند.
نتیجه‌گیری: از مباحث ایراد شده نتیجه گرفته می‌شود که آشنایی با ویژگی‌های شخصیتی بزرگان دین و سبک زندگی آنان راهی روشن را برای رشد و تکامل فراروی انسان قرار می‌دهد و باعث می‌شود که از آن‌ها شیوه چگونه زیستن را بیاموزیم و از خورشید وجودشان بهره گیریم.

کلیدواژه‌ها