حافظ از منظر علامه محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی

نویسنده

دکترای تخصصی، مربی دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دکتری فلسفه اخلاق

چکیده

برخی از دانشمندان شیعی، دستاوردهای عرفا، متصوفه، و فلاسفه را قبول نداشته و نظریات و منش عملی آن‌ها را در تضاد و مخالفت با معارف اسلامی‌دانسته‌اند. این دانشمندان به نقد بلکه سرزنش و مذمت گروه‌های فوق پرداخته‌اند. یکی از این اندیشمندان، محمدکاظم‌بن‌محمدشفیع هزارجریبی (متوفای 1236ق) است. وی از دانشمندان متتبع و کثیرالآثار شیعه بوده و برخی از آثارش را به نقد نحله‌های مذکور اختصاص داده است. یکی از آثار وی «منبه‌الجهال» است که در آن به نقد اشعار و زندگانی حافظ شیرازی پرداخته است. تصحیح انتقادی رسالۀ «منبه‌الجهال» به شیوۀ مخاطب‌محور و تحلیل و نقد شیوۀ افراطیِ عرفان‌ستیزانۀ هزارجریبی رسالت نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌ها