کارکردهای فرهنگی اجتماعی وروانی حرم شاه چراغ برمجاوران وزائران

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (پژوهشگری)، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده

مشرف شوندگان به حرم امامزاده احمدبن موسی (ع)کسانی هستند که به‌قصد توسل به ایشان و انجام فرایض و اعمال مذهبی وارد حرم مطهر می‌شوند، لیکن به دلیل کثرت و انتظام بخشیدن رفتارها و اعمال زائران، نیازهای دیگری غیر از نیاز به زیارت (نیاز کمالی) برای آنان مطرح می‌شود.
زیارت امامزادگان جهت برقراری رابطه معنوی و کسب فیض وآماده سازی روحِ دل برای بهره گیری از وجود آنان  و درنهایت سلامت اجتماعی و روانی است. این مقاله با نگاه جامعه شناختی به کارکرد زیارت مرقد امامزاده احمدبن موسی(ع) در تعمیق سلامت اجتماعی می‌ کوشد با مقایسه وضعیت سلامت روانی  افراد در سفر سیاحتی و  زیارتی؛کاهش اضطراب و افسردگی و سازگاری اجتماعی افراد را تبیین و توصیف نماید.

کلیدواژه‌ها