بررسی و معرفی کتیبه‌ای از موزه‌ی حرم حضرت شاه‌چراغ (ع)

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم.

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد و دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز.

چکیده

سنت کتیبه‌نگاری پیشینه‌ای دیرینه دارد و از کهن‌ترین نگارش بشر به شمار می‌آید. کتیبه‌ها گاهی اطلاعات بنا را بیان می‌کنند و گاهی تزیینات بنا را تشکیل می‌دهند. یکی از کتیبه‌هایی که جنبه یادمانی دارد؛ کتیبه‌ای است که به شماره 00343/03/9901 در موزه‌ی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ (ع) ثبت و نگهداری می‌شود. این کتیبه از نظر ادبی و محتوایی متن از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. کتیبه‌ی مذکور حاوی ابیاتی از ترکیب‌بند 99 بیتی میرزا احمد متولی باشی، تولیت آستان حضرت شاه‌چراغ(ع) در عهد محمد شاه قاجار است که در مرثیه‌ی سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله...الحسین سروده شده است. این پژوهش ابتدا به شرح حال مختصری از شاعر پرداخته و سپس ضمن بررسی ترکیب‌بند مذکور به معرفی این کتیبه‌ی خطی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها