رابطه بین نگرش مذهبی، هوش معنوی با سخت رویی روان‌شناختی بانوان ساکن شهر اردبیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر آزاد.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین نگرش مذهبی و هوش معنوی با سخت رویی روان‌شناختی بانوان شهر اردبیل است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 238535  نفر از بانوان شهر اردبیل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 384  نفر از بانوان به روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسش‌نامه 40 سؤالی نگرش مذهبی، پرسشنامه 30 سؤالی هوش معنوی و پرسش‌نامه 45 سؤالی سرسختی‌ روان‌شناختی بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام و تحلیل مسیر تحلیل شد. بین نگرش مذهبی (عبادات و مباحث اجتماعی) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه منفی وجود دارد. بین نگرش مذهبی (اخلاقیات و ارزش­ها، اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان، جهان­بینی و باورها و علم و دین) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه‌ی مثبت وجود دارند. بین یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی (زندگی معنوی) با سخت رویی روان‌شناختی رابطه مثبت وجود دارد. بین زیرمولفه‌های دیگر هوش معنوی (درک و ارتباط با سرچشمه هستی) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه منفی وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که زندگی معنوی، عبادات، اخلاقیات و ارزش‌ها و مباحث اجتماعی 17٪ از واریانس سخت رویی روان‌شناختی بانوان را پیش‌بینی می‌کند. هم‌چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عبادات، (اخلاقیات و ارزش‌ها) و مباحث اجتماعی از طریق متغیر زندگی معنوی بر سخت رویی روان‌شناختی بانوان اثر غیر مستقیم می‌گذارد ولی هوش معنوی بر سخت رویی روان‌شناختی بانوان اثر مستقیم می‌گذارد. یافته­های حاصل از این پژوهش بر کاربرد نگرش به دین و هوش معنوی در سخت رویی روان‌شناختی بانوان تأکید داشت.

کلیدواژه‌ها