ارزیابی نگرش زائران حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) به سنت حسنه وقف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز.

3 دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز، پژوهشگر آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع).

چکیده

سنت حسنه‌ی وقف به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند دین مبین اسلام همواره مورد توجه ایرانیان بوده است با این حال به نظر می‌رسد پژوهش‌های کمی در خصوص این سنت ارزشمند، انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نگرش زائران حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) نسبت به سنت حسنه‌ی وقف بود. در این پژوهش که به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شد، تعداد 137 نفر از زائران (94 نفر زن با میانگین سنی 07/31 سال و 42 نفر مرد با میانگین سنی 23/38 سال) از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک‌نمونه ای) حاکی از آن بود که در بین زائران، نگرش مثبتی نسبت به وقف وجود دارد. همچنین بررسی اولویت‌های زائران جهت اختصاص درآمد وقف حاکی از آن بود که کمک به محرومین، نیازمندان و ایتام، احداث مدرسه، کمک به مدرسه و کمک به زوج‌های جوان (ازدواج، اشتغال، تأمین جهیزیه، مسکن و نظایر آن) به ترتیب اولویت بیشتری برای زائران دارد. در بررسی راهکارهای افزایش گرایش به سنت وقف نیز، افزایش آگاهی از اثرات دنیوی و اخروی وقف، پخش سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی در ارتباط با وقف، تشکیل انجمن‌های واقفین و تجلیل و قدردانی از واقفین، از جمله پیشنهادهای زائران بوده است. در مجموع یافته‌های پژوهش مؤید آن بود که نگرش زائران نسبت به وقف مثبت است؛ با این حال آگاهی‌بخشی بیشتر می‌تواند موجب افزایش گرایش به وقف شود.

کلیدواژه‌ها