احمدبن موسی(ع) مبارزی در دو عرصۀ جنگ نرم و جنگ سخت

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان

چکیده

 احمدبن موسی، طبق کتب معتبر تاریخی یکی از فرزندان امام موسی کاظم(ع) است که با توجه به شرایط سیاسی زمان خود دست به قیام علیه حاکمان جور زمان خود زد. او در دو جبهه جنگ نرم و جنگ سخت به مبارزه پرداخت و با انحراف و ظلم و استبداد مبارزه کرد این نوشته در صدد بررسی مبارزات ایشان در این دو عرصه است. نوشته حاضر بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر تاریخی صورت پذیرفته است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که ایشان در عرصۀ فرهنگی به مبارزه با فرقه­گرایی و تشتت در جامعه مسلمین پرداخت و طرفداران خود را به پذیرش ولایت علی­ابن موسی(ع) ترغیب کرد. از سوی دیگر ایشان به دفاع از آن حضرت به مبارزۀ رویاروی با حاکمان جور پرداخت و در این راه به شهادت رسید.