تحلیلی از زندگی تاشی خاتون از واقفان احمدبن موسی(ع)

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.

چکیده

این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی است که مطالب آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در این پژوهش سعی شده ضمن نگاهی کلی به سلسله‌ی آل اینجو و اقدامات فرهنگی و سیاسی این سلسله و نقش خاتون‌ها در ادوار مختلف و این دوره به معرفی یکی از بانوان بزرگوار به نام تاشی خاتون پرداخته شود. این شخصیت نقش مهمی در عصرخود در گسترش فرهنگ تشیع در شیراز و بازسازی آستان مقدس شاه چراغ و جذب زائرین و مجاورین به این آستان داشته و اقدامات مهمی در این راستا انجام داده است. از مهم‌ترین اقدامات ایشان نگارش قرآن سی جزئی است که به این بانوی بزرگوار منتسب شده است و در نوع خود و ازنظرهنرمندان اثری منحصربه فرد است. اهمیت این پژوهش به این سبب است که تاکنون بررسی مستقلی در رابطه با این بانوی بزرگوار انجام نشده است و تنها درکتب و مقالات تاریخی و دینی و مذهبی به ایشان به صورت گذرا اشاره شده است. بنابراین سعی شده است هرآن چه در رابطه با این بانوی بزرگوار ازگذشته تاکنون وجود دارد، ارائه گردد.