بررسی جایگاه تبلیغات و ابزار مناسب آن در توسعه گردشگری زیارتی شاهچراغ(ع)

نویسنده

دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه

چکیده

توسعه فرهنگی در هر جامعه‌ای نیازمند دارا بودن پشتوانه غنی علمی، اقتصادی می‌باشد که بتواند در برابر مناطق رقیب و اهداف ظلم طلبانه استقامت نماید. در شرایط کنونی با توجه به گسترش فناوریهای نوین و بهره گیری از آن در تبلیغات سوء و ضد اسلامی از سوی جبهه استکبار لازم است که کشورهای اسلامی و به خصوص ایران در برابر آنها جبهه گیری کرده و از ابزار تبلیغاتی مناسب در برابر آنها به خصوص فرهنگ اصیل و اثرگذار گردشگری زیارتی استفاده نمایند و تحرکات جبهه دشمن را خنثی نمایند و این فرهنگ را در سطح جهان گسترش نمایند. این امر در تمامی جوانب آن از امامان معصوم(ع) تا امامزادگان و بزرگان دینی باید مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی این امر در امامزاده حضرت شاهچراغ(ع) صورت گرفته است تا بر مبنای آن برنامه ریزی متناسب صورت گیرد. این امر مستلزم تبلیغات متناسب در این زمینه می‌باشد که نیازمند بررسی همه جانبه جهت توسعه گردشگری زیارتی شاهچراغ(ع) با ابزارهای مختلف به خصوص نوین بر اساس الگوهای اسلامی همچون حضرت شاهچراغ(ع) میباشد. این پژوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود و استفاده از دو مدل تحلیل عاملی و خوشه‌ای با استفاده از نرم افزار spss می‌باشد به بررسی و تدوین ابزار مناسب تبلیغاتی جهت توسعه گردشگری زیارتی شاهچراغ(ع) در کشور پرداخته است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش چنین برآورد گردید که در بین ایرانیان بهترین ابزار تبلیغاتی در درجه اول تبلیغات فضای مجازی یعنی وب سایت‌ها و اینترنت با میزان وزن 0.895269 نقش مهمی را در این میان بازی می‌کند و می‌تواند مسببات توسعه گردشگری زیارتی شاهچراغ(ع) را سبب گردد و از طرفی در مرحله بعدی که به نظر نگارنده مهم‌تر از اولی می‌باشد تبلیغات دهن به دهن بوده که این امر مستلزم برنامه ریزی جامع، هدفمند و تبلیغات متناسب در سطح منطقه و جهان و کشاندن افراد به سوی اندیشه و چشانیدن آنان از این اندیشه ناب بوده که خود زمینه جذب افراد دیگر خواهد شد.