اثبات عصمت قبل از بعثت نبی‌اکرم (ص) در قرآن‌کریم با تطبیق دیدگاه شیعه

نویسندگان

1 استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

«عصمت انبیاء» زیربنای مسائل اعتقادی و کلامی است، که ضامن صحت رسالت انبیاء و کتاب آسمانی محسوب می­شود. در قرآن­ به مسأله «عصمت انبیاء» اشاره شده؛ و از جمله ضروری‌ترین مسائل تفسیری محسوب می­شود. از نظر شیعه پیامبران حتی قبل از بعثت، معصوم از خطا بوده و ادله محکم قرآنی برای ادعای خود مطرح کردند. شیعه معتقد به عصمت پیامبران در زمان رسالتشان هستند. لذا در این مقاله با نگاهی تطبیقی بین مفسران شیعه، ادله قرآنی اثبات عصمت قبل از بعثت نبی‌مکرم اسلام (ص) مورد بررسی قرارگرفت؛ و نتیجه بدست آمده این شد ‌که امامیه معتقد به عصمت مطلقه انبیاء الهی هستند، و ادله اثبات عصمت را به­گونه­ای مطرح کردند که شامل دوران قبل از بعثت نیز می­شود. در مقاله آیاتی که شبهه عدم عصمت حضرت محمد (ص) قبل از بعثتش را بوجود آورده، طبق نظر شیعه به صورت تفسیر موضوعی-تطبیقی، مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عصمت قبل از بعثت حضرت رسول (ص) ثابت گردید. بدین ترتیب، روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی، تحلیلی و تفسیر موضوعی-تطبیقی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها