واکاوی و تبیین سازه‌های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد مورد مطالعه: پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا، مدرس سازمانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- دانشکده شهید مطهری بسیج، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، استان فارس، ایران

3 فوق لیسانس جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، استان فارس، ایران

4 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، استان فارس، ایران

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف واکاوی سازه‌های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد در شهرستان جهرم انجام پذیرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ کنترل متغیرها از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده، که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، دربردارنده‌ی 475 نفر از نوجوانان در محدوده‌ی سنی 13 الی 17 سال در پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم می‌باشند (475=N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 163 نفر به دست آمد (163=n). ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن به وسیله‌ی جمعی از متخصصان تأیید گردید. همچنین، برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 833/0 برآورد گردید. نتایج حاصل از آزمون رتبه‌ای فریدمن حکایت از آن دارد میانگین رتبه‌ای عوامل سازمانی و مدیریتی، برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی، برنامه‌های اجتماعی و خانواده با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد، در سطح یک درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد و این سازه‌ها به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس بخش دیگری از یافته‌های تحقیق بین سازه‌های، برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی (455/0=r)، اجتماعی (356/0=r) و عوامل سازمانی و مدیریتی (827/0=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در ضمن، بین متغیر نگرش خانواده (111/0=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده نگردید. از جمله یافته‌های جالب به دست آمده در این مطالعه، همبستگی منفی و معنی‌دار بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار (367/0-=r) با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد بود. همچنین، نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره‌ی همزمان نشان داد که سازه‌های سازمانی و مدیریتی، برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی، برنامه‌های اجتماعی و خانواده به ترتیب به عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، در مجموع توانایی تبیین 6/69 درصد از تغییرات جلب مشارکت نوجوانان را به پایگاه بسیج در مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم بر عهده داشته‌اند. بیشترین تغییرات از جلب مشارکت نوجوانان با مقدار بتای به دست آمده‌ی 840/0 مربوط به سازه‌ی سازمانی و مدیریتی در پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم مشاهده گردید. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها