تأملی در قیام احمدبن موسی(ع) با رویکردی سیاسی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

قیام احمدبن موسی(ع)، به عنوان یکی از مهم­ترین تحرکات مسلحانۀ شیعیان علیه نظام جور، ­در تاریخ اسلام و شیعه مظلوم واقع شده و کمتر پژوهش­گری به تحلیل ابعاد این قیام پرداخته است. در حالی که قیام احمدبن موسی(ع)، که به قصد خونخواهی از امام رضا(ع) صورت گرفت، در تاریخ شیعه از اهمیت خاصی برخوردار است. همین امر، ضرورت انجام مطالعه در این خصوص را مورد تأکید قرار می­دهد. از این رو مقالۀ حاضر، درصدد است تا ضمن توضیح نظری در زمینۀ رویه­های برخورد با نظام جور دراندیشۀ شیعی، به تجزیه و تحلیل قیام احمدبن موسی(ع) علیه مأمون بپردازد. این پژوهش توصیفی و تحلیلی، به روش کیفی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتاب­ها و مقالات گردآوری شده است. نتایج نشان داد احمدبن موسی(ع) برای حفظ اسلام معتقد به قیام مسلحانه با نظام جور بوده است.