رابطه‌ی هویت محله‌ای با گرایش‌های مذهبی ساکنان اطراف حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع)

نویسندگان

استادیار (عضو هیئت علمی) گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه‌ی هویت محله‌ای با گرایش‌های مذهبی ساکنان محلات اطراف حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) بود. بدین منظور 151 نفر (65 مرد و 86 زن) از ساکنان محلات اطراف حرم مطهر به صورت تصادفی و با مراجعه به درب منازل انتخاب شدند. سنجش هویت محله با استفاده از مقیاس 33 گویه‌ای تهیه شده توسط وحیدا و نگینی (1391) و سنجش دینداری با استفاده از پرسشنامه 25 گویه‌ای گلاک و استارک (1965 به نقل از دلبری، 1383) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که از بین ابعاد هویت محله‌ای، دو بعد تعلق و مشارکت پیش‌بین‌های مثبت و معنی‌داری برای دینداری ساکنان محلات اطراف حرم مطهر بودند. نتایج در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و پیشنهادهایی جهت استفاده‌ی دست‌اندرکاران و پژوهشگران ارائه شد.