ارزیابی گردشگران و زائران آستان مقدس احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) از امنیت اجتماعی محلات پیرامون حرم

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان احساس امنیت زائران آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) انجام شد. بدین منظور 150 نفر از زائران آستان مقدس (126 مرد و 24 زن) با استفاده از روش نمونه‌گیری اتفاقی از بین زائران و گردشگران مراجعه کننده به آستان مقدس انتخاب شدند. برای سنجش امنیت اجتماعی از پرسشنامه 28 گویه‌ای که با الهام از پرسشنامه معرفی شده توسط صحابی (1389) و هزارجریبی (1390) تهیه شده بود، پس از وارسی پایایی و روایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون تی تک نمونه‌ای حاکی از آن بود که میزان احساس امنیت زائران آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) به طور معنی‌داری بالاتر از متوسط بود. در پرتو شواهد موجود نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت استفاده مسئولان و دست‌اندرکاران ارائه شد.