امکان سنجی دیجیتالی کردن منابع کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) با عنایت به توسعه ارائه خدمات به زائرین

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور سنجش وضعیت نیروی انسانی، بودجه، امکانات رایانه­ای، زیرساخت­های مخابراتی، منابع اطلاعاتی و بررسی دیدگاه زائرین در رابطه با دیجیتالی شدن کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی شاه‌چراغ(ع) انجام شده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام گرفته، از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه «الف» در دو بخش تهیه شد؛ بخش اول حاوی 11 پرسش جهت بررسی مهارت‌های نیروی انسانی کتابخانه شاه‌چراغ(ع) و بخش دوم حاوی 23 پرسش جهت بررسی امکانات و زیرساخت­های موجود در کتابخانه و پرسشنامه «ب» حاوی 16 پرسش جهت بررسی دیدگاه زائرین حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) در خصوص دیجیتالی شدن کتابخانه تنظیم شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که کتابخانه شاه‌چراغ(ع) به لحاظ ویژگی‌های مورد نیاز از نظر نیروی انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و میزان آشنایی کتابداران کتابخانه با مهارت‌های کتابدار دیجیتالی در حد متوسط و بالاتر است. اما در بودجه­بندی کتابخانه بخشی جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی در نظر گرفته نشده است. این کتابخانه به لحاظ امکانات رایانه­ای سخت افزاری، نرم افزاری و مخابراتی نیز در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد وتمام قابلیت‌های کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه زائرین حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) اهمیت بالایی دارند. در نهایت در صورت فراهم شدن بودجه مورد نیاز، این کتابخانه شرایط و زیرساخت‌های لازم برای دیجیتالی کردن منابع را دارد.