مطالعه نقش حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در بازارسازی صنعت گردشگری شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران-ری

3 دانشجوی رشته حقوق-ارشاد در امور مدنی مرکز آموزشی علمی کاربردی دادگستری کل استان فارس

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پردازش زبان طبیعی دانشگاه شیراز

5 کارشناس برق و الکترونیک دانشگاه باهنر شیراز

6 دانشجوی رشته حقوق کارشناسی پیوسته، دانشگاه زند

چکیده

یکی از اصلی ترین مزایای صنعت توریسم، توسعه روابط فرهنگی-اجتماعی، محیطی و اقتصادی می‌باشد، که می‌تواند نقش بسزایی در رونق بازار گردشگری جامعه میزبان داشته باشد. همچنین موضوع سفر و جهانگردی در فرهنگ و تمدن اسلامی، با اندیشه و باور مسلمانان عجین گردیده است. از آنجاییکه شهر تاریخی و فرهنگی شیراز با عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام مزین گردیده است، به همین دلیل ضرورت دارد تا میزان تاثیر گذاری عوامل موثر داخلی و خارجی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ علیه السلام در توسعه صنعت گردشگری شیراز مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم و ویژگی‌ها، اهداف و آثار آن را بیان نماییم. در این مطالعه، همچنین به شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی، و نقاط فرصت و تهدید بیرونی، با تعیین برنامه ریزی استراتژیک مناسب در قالب مدل تحلیلSWOT می‌پردازیم. نتایج حاصل از پژوهش با کمک نرم افزر SPSS و با به کارگیری آزمون کرونباخ آلفا و طیف لیکرت انجام پذیرفت، پایایی پرسشنامه حاضر با کسب نمره 86/0 تعیین گردید. و حاکی از آن است که تمامی عوامل درونی و مولفه‌های محیطی رابطه مستقیم و معنادار جایگاه حرم مطهر با رونق صنعت گردشگری شیراز بر مبنای تحلیل استراتژیک بازار را نشان میدهد. و بالاخص نقاط قوت مورد بررسی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار می‌باشد