دوره و شماره: دوره 02، شماره 5، خرداد 1398 
نشانه‌شناسی منجی موعود در کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و منابع روایی

صفحه 117-144

عبدالرضا اصغری؛ امیررضا قانع؛ عباس نورمندی پور؛ الهه قانع